مقصود از زندگی چیست؟

مقصد زندگی

سالها پیش حاکمی به یکی از سوارکارانش گفت: مقدار سرزمین هایی را که با اسبش طی کند را به او خواهد بخشید همان طور که انتظار میرفت، اسب سوار به سرعت برای طی کردن هر چه بیشتر سرزمینها سوار بر اسب شد و با سرعت شروع کرد به تاختن با شلاق زدن به اسبش با آخرین سرعت ممکن می تاخت و می تاخت.

حتی وقتی گرسنه  و خسته بود متوقف نمی شد چون می خواست تا جایی که امکان داشت سرزمین های بیشتری را طی کند وقتی مناطق قابل توجهی را طی کرده بود و به نقطه ای رسید که از شدت خستگی و گرسنگی و فشار های ناشی از سفر طولانی مدت داشت میمرد. از خودش پرسید: چرا خودم را مجبور کردم تا سخت تلاش کنم و این مقدار  زمین را به پیمایم؟ در حالی که در حال مردن هستم و تنها به یک وجب خاک برای دفن کردنم نیاز دارم.

.............................................................

داستان بالا شبیه سفر زندگی خودمان است. برای به دست آوردن ثروت و قدرت و شهرت سخت تلاش می کنیم و از سلامتی و زمانی که باید برای خانواده صرف شود غفلت می کنیم تا با زیبایی ها و سر گکرمی های اطرافمان که دوست داریم مشغول باشیم.

وقتی به گذشته نگاه می کنیم متوجه میشویم که هیچگاه به این مقدار احتیاج نداشتیم اما نمی توان آب رفته را به جوی باز گرداند.

زندگی تنها پول در آوردن و قدرتمند شدن و بدست آوردن شهرت نیست. زندگی قتعا فقط کار نیست بلکه کار تنهابرای امرار معاش است تا توان از زیبایی ها و لذت های زندگی بهره مند شدو استفاده کرد.

زندگی تعادلی است بین کار و تفریح خانواده و اوقات شخصی.بایست تصمیم بگیری که چه طور زندگیت را متعادلکنی. اولویت هایت را تعریف کن و بدان که چه طور می توانی با دیگران به توافق برسی اما همیشه اجازه بده که بعضی از تصمیمات بر اساس غریزه درونیت باشد.شادی معنا و هدف زندگی است. هدف اصلی وجود انسان است. اما شادی معتای متعددی دارد .چه شادی را شما انتخاب می کنید؟ چه نوع شادی روح بلند پروازتان را ارضا می دهد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید