فقط بخند.... .............Just Laugh

بخـنــد
هــرچـنــد 
غـمـگینــی
 بـبخــش
هــرچـنـد 
مـسکینـــی
فـرامـوش کــن

هــرچـنــد 

 دلــگیــــری           
زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت   ...
 بخنـــد
 ببخــش 
 و فرامـوش کـــن
هــرچـنــد میدانم ...

 آســـان نــیســـت.


Laugh 
Although the 
Sadness 
  Forgive 
Although the 
Poor 
Forget 
Although the 
  Homeliness 
... Living in such a beautiful 
  Laugh 
  Forgive 
  And forget 
.... Even though I know 
  .... It's not easy

 

/ 4 نظر / 19 بازدید
شعیب

سلام تنهایی زمانی است که کسی را از دست می دهی؛اما یگانگی زمانیست که خودت را در می یابی …

سمیه

"خــــــ ــــــدایـــ ـــــــــا "یوسف مى دانست تمام درها بسته هستند اما به خاطر خدا و به امید او حتی به سوی درهای بسته دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد … “اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شدند ، به طرف درهای بسته بدو چون خدای تو و یوسف یکیست

امپراطور

"طو" را با (ط) دسته دار مینویسم... طو برایم با تمام دنیا فرق داری!! سلام دوست خوبم ببخش بخاطر این مدت که نبودم پستهای قشنگتو خوندم و لذت بردم به منم سر بزن آپم[گل]

الی

سلام عکس خیلی زیبایی انتخاب کردی. مطلبی هم که نوشتی بسیار زیباست.